Co znajdziesz na ZnaneNieznane?

Regulamin Aktualizacji Informacji o PUP

Regulamin Aktualizacji Informacji o Punktach Użyteczności Publicznej Portalu znanenieznane.pl

 1. Postanowienia ogólne

  1.1. Niniejszy Regulamin Aktualizacji Informacji o Punktach Użyteczności Publicznej Portalu znanenieznane.pl  (zwany w skrócie „Regulamin Aktualizacji Informacji o PUP” lub „Regulamin PUP”) dotyczy aktualizacji danych o PUP przez Właścicieli PUP. Określa on w szczególności zasady na jakich Właściciele PUP mogą aktualizować informacje o swoich Punktach Użyteczności Publicznej w ramach Portalu.
  1.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązuje Regulamin Portalu, zwany w niniejszym dokumencie również Regulaminem Ogólnym. W szczególności dotyczy to definicji pojęć używanych w niniejszym Regulaminie PUP.
  1.3. W razie konfliktów między Regulaminem Ogólnym a niniejszym Regulaminem Aktualizacji Informacji o PUP, pierwszeństwo mają zapisy szczegółowe niniejszego Regulaminu PUP, które należy wykładać funkcjonalnie, w takim zakresie, w jakim dotyczą one Aktualizacji danych o PUP.
  1.4. Niniejszy Regulamin PUP dotyczy wyłącznie stosunków między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Jego zapisy nie dotyczą jakiejkolwiek relacji o charakterze konsumenckim.

 2. Aktualizacja informacji o Punktach Użyteczności Publicznej (PUP)

  2.1.Aktualizacji informacji o PUP (Aktualizacja) mogą dokonywać tylko Właściciele PUP (Właściciel PUP), przez których rozumie się właściciela lub inny podmiot odpowiedzialny bądź zarządzający danym punktem.
  2.2. Przez Aktualizację rozumie się zarówno poprawienie, uzupełnienie lub dowolną inną modyfikację istniejących już w Portalu informacji o danym PUP wprowadzonych samodzielnie przez Administratora lub Użytkowników, jak również całkowicie samodzielne wprowadzenie informacji o danym PUP („od zera”) przez danego Właściciela PUP.
  2.3. Aktualizacji mogą dokonać tylko i wyłącznie Zarejestrowani Użytkownicy będący równocześnie Właścicielami PUP.
  2.4. Właściciel PUP przy rejestracji w formularzu rejestracyjnym, powinien zaznaczyć, iż jest Właścicielem PUP i podać odpowiednie, wymagane w formularzu dodatkowe dane, jak np. NIP, Regon, numer wpisu w ewidencji gospodarczej, nr KRS, itp.
  2.5. Administrator w celu aktywacji Konta/Profilu Właściciela PUP może żądać dodatkowej weryfikacji danych Właściciela PUP (np. poprzez żądanie przesłania faksem lub mailem kopii/skanu zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej, odpisu z KRS, odpowiednich pełnomocnictw, etc).
  2.6. Powyższa procedura może być uproszczona, jeżeli rejestracja Właściciela PUP dokonywana jest w wyniku kliknięcia odpowiedniego indywidualnego linka (z indywidualnym kodem) przesłanego przez Administratora w mailowym zaproszeniu do rejestracji na Portalu i aktualizacji danych przez Właściciela PUP – o ile zaproszenie to zostało wysłane na któryś z oficjalnych adresów firmowych Właściciela PUP.
  2.7. Usługa Aktualizacji informacji o PUP jest w tej chwili całkowicie bezpłatna we wszelkich możliwych wariantach. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość wprowadzenia opłat za tą usługę we wszystkich lub niektórych wariantach w przyszłości. Wprowadzenie takich opłat wymaga jednak zmiany niniejszego regulaminu, o czym Właściciel PUP zostanie odpowiednio poinformowany a zmieniony regulamin zostanie mu przedstawiony do akceptacji.

 3. Prawa własności intelektualnej i inne uprawnienia udzielane administratorowi

  3.1. Właściciel PUP oświadcza, że ma odpowiednie prawa własności intelektualnej do Materiałów i innych treści wprowadzanych w ramach dokonywanej przez siebie Aktualizacji.
  3.2. Właściciel PUP udziela Administratorowi bezpłatnej, niewyłącznej i bezterminowej licencji na korzystanie przez Administratora z Materiałów i innych treści wprowadzonych przez Właściciela PUP w ramach Aktualizacji na wszelkich możliwych polach eksploatacji. Licencja ta obejmuje również wszelkie nazwy, znaki towarowe lub usługowe i inne oznaczenia indywidualizujące, do których prawa ma Właściciel PUP.
  3.3. Właściciel PUP oświadcza, iż dokonanie przez niego Aktualizacji oznacza automatycznie akceptację (autoryzację) wszelkich dotychczasowych Materiałów lub innych treści wprowadzonych na temat jego PUP do Portalu samodzielnie przez  Administratora lub Użytkowników.
  3.4. Przy informacji o PUP, która została Zaktualizowana przez Właściciel PUP, Administrator może podać dodatkową informację, o tym, że dana informacja o PUP ma charakter oficjalny, zweryfikowany i autoryzowany przez stosownego Właściciela PUP.

 4. Naruszenia i odpowiedzialność

  4.1. W razie zgłoszenia naruszenia przez osobę trzecią, Administrator może zablokować treści wprowadzone przez Właściciela PUP i żądać wykazania praw Właściciela PUP do wprowadzonych przez niego do Portalu Materiałów i innych treści.
  4.2. Właściciel PUP zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie Materiałów lub innej treści przez Właściciela PUP w Portalu, Właściciel ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

 5. Postanowienia końcowe

  5.1. Wszelkie spory strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie w ramach partnerskich rozmów i mediacji.
  5.2. Wszelkie spory sądowe będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę administratora Portalu.